ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง

Page 1 of 4
ว/ด/ป ที่ประกาศ วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง เลขที่ ประกาศซื้อ-จ้าง/เลขที่หนังสือ ชื่อโครงการ
31/05/2560 สอบราคา 12/2560 จ้างปรับปรุงห้องรับรอง (ห้องเกียรติยศ) อาคาร ๑ ชั้น 2 สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
17/05/2560 e-bidding 18/2560 จ้างจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เกี่ยวกับพระอัจฉริยภาพและแนวพระราชดำริด้านคมนาคมขนส่ง
16/05/2560 e-bidding 17/2560 จ้างจัดฝึกอบรมหลักสูตร "นักบริหารการคมนาคมระดับต้น" รุ่นที่ 9
21/04/2560 สอบราคา 11/2560 จ้างดำเนินการจัดการประชุมการค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยด้านการขนส่งครั้งที่ 5 กลุ่มประเทศอาเซียน (ASEAN Transport Search and Rescue Forum หรือ 5th ATSF) ประจำปีงบประมาณ ๒๕60
21/04/2560 สอบราคา คค 0203/กค 1289 ประกาศเลื่อนกำหนดเปิดซองใบเสนอราคางานจ้างจัดนิทรรศการเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานของกระทรวงคมนาคมฯ
21/04/2560 e-bidding 16/2560 จ้างจัดฝึกอบรมหลักสูตร "นักบริหารการคมนาคมระดับต้น" รุ่นที่ 9
07/04/2560 สอบราคา 10/2560 จ้างจัดนิทรรศการเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานของกระทรวงคมนาคม ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๐
28/11/2559 e-bidding 15/2560 จ้างผลิตและออกอากาศสารคดีและสปอตวิทยุ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของกระทรวงคมนาคม และรณรงค์ในการเดินทางอย่างปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2560
22/11/2559 e-bidding 14/2560 จ้างผลิตและออกอากาศสารคดีสั้นและรายการสนทนาทางโทรทัศน์ เพื่อรณรงค์ด้านความปลอดภัยและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของกระทรวงคมนาคม ประจำปีงบประมาณ 2560
02/11/2559 สอบราคา 9/2560 จ้างผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างการรับรู้ ตามแผนยุทธศาสตร์ของรัฐบาลและกระทรวงคมนาคม และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๓ ผ่านสื่อหนังสือพิมพ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
31/10/2559 สอบราคา 8/2560 จ้างพิมพ์วารสารราชรถ ประจำปีงบประมาณ 2560
31/10/2559 e-bidding 13/2560 จ้างเพิ่มศักยภาพระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแบบบูรณาการ
25/10/2559 e-bidding 12/2560 จ้างผลิตและออกอากาศสารคดีและสปอตวิทยุ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของกระทรวงคมนาคม และรณรงค์ในการเดินทางอย่างปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2560
18/10/2559 e-bidding 11/2560 จ้างจัดนิทรรศการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับแผนงาน โครงการ ผลการดำเนินงานของกระทรวงฯ และยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ. 2558 - 2565 และส่งเสริมพัฒนาความรู้ด้านการคมนาคมขนส่งและความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
17/10/2559 e-bidding 10/2560 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน
29/09/2559 e-bidding 9/2560 จ้างจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 89 พรรษา 5 ธันวาคม 2559
16/09/2559 สอบราคา 7/2560 จัดซื้อระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด พร้อมติดตั้ง ของสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
14/09/2559 สอบราคา 6/2560 บริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบห้องศูนย์ปฏิบัติการคมนาคม สำหรับปีงบประมาณ 2560
29/08/2559 e-bidding 8/2560 เช่ารถยนต์ส่วนกลางและรถยนต์ตู้โดยสาร จำนวน 13 คัน
26/08/2559 e-bidding 7/2560 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงพร้อมการติดตั้ง ปีงบประมาณ 2560
Page 1 of 4