ปณิธานความดีปีมหามงคล
กระทรวงคมนาคม

ปณิธานความดี คือสิ่งใดก็ตามที่คนไทย แต่ละคนและทุกหมู่เหล่า สมัครใจกระทำ ด้วยความมุ่งมั่น

การตั้งปณิธานความดี ของบุคลากรสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม และสำนักงานรัฐมนตรีปณิธานความดีที่ตั้งไว้ ผู้ตั้ง
1 จะซื่อสัตย์ต่อตนเอง ผู้อื่น และประเทศชาติ สร้อยทิพย์ ไตรสุทธิ์
2 จะปฎิบัติหน้าที่ด้วยความเที่ยงธรรม แยกเรื่องส่วนตัวออกจากตำแหน่งหน้าที่ และไม่กระทำการอันขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตัวและประโยชน์ ส่วนรวม เสียสละ รวดเร็ว โปร่งใส และตรวจสอบได้ สิรภพ จึงสมาน
3 จะขอเป็นข้าราชการที่มุ่งมั่นทำงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต อุทิศตน เสียสละ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วรเดช หาญประเสริฐ
4 จะมาทำงานตรงต่อเวลา พิศักดิ์ จิตวิริยะวศิน
5 จะปฏิบัติหน้าที่การทำงานที่รับผิดชอบให้ดีตลอดไป และบริจาคโลหิตตลอดไป นิภา เทียนพิทักษ์กุล
6 จะตั้งใจปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย มุ่งผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงาน มีหลักในการคิด ปฏิบัติ และตัดสินใจ ที่ชัดเจน ดวงพร เปรมชื่น
7 เลิกเป็นคนเลว สันติสุข แสงโชติ
8 ซื่อสัตย์ สุจริต มีน้ำใจ ขยัน อดทน ให้อภัย อนันท์ นำพล
9 ดิฉันจะปฏิบัติหน้าที่ที่รับผิดให้ดีที่สุด และจะทำงานให้เต็มกำลังความสามารถของตัวเอง โดยไม่ย่อท้อต่อปัญหา และจะเป็นข้าราชการที่ดีตลอดไป จิตลัดดา วินัยธรรม
10 คิดดี พัชชาพลอย อภิพัฒนกิจกุล
ดูเพิ่มเติม
หมายเหตุสามารถอ่านรายละเอียดปณิธานความดีและผลลัพธ์ที่ได้โดยคลิกที่รายการปณิธานความดีที่ตั้งไว้