MOT News

กรมทางหลวง (ทล.) ชี้แจงกรณีโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางปะอิน - สระบุรี - นครราชสีมา

7 กันยายน 2560 10:13

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม และโฆษกกระทรวงฯ กล่าวว่า ตามที่สื่อมวลชนได้เสนอข้อมูล ชาวปากช่องบางส่วนมีความกังวลเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางปะอิน - สระบุรี - นครราชสีมา จะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เนื่องจากแนวเส้นทางบางส่วนทับลำตะคอง ซึ่งเป็นแหล่งน้ำสำคัญของ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา กระทรวงคมนาคมได้มอบให้กรมทางหลวง (ทล.) ตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับรูปแบบการดำเนินโครงการฯ และขอชี้แจง ดังนี้ 1. กระทรวงคมนาคม โดย ทล. ได้ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์และให้ข้อมูลรายละเอียดโครงการฯ เพื่อสร้างความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งรับฟังรายละเอียดปัญหาของผู้ที่อาจจะได้รับผลกระทบจากการดำเนินโครงการฯ และพิจารณาแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนต่าง ๆ จำนวน 3 ครั้ง ดังนี้ - ครั้งที่ 1 วันที่ 15 มีนาคม 2560 เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ - ครั้งที่ 2 วันที่ 24 มีนาคม 2560 เพื่อพิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหา ตามประเด็นที่มีการร้องเรียนต่อผู้ตรวจการแผ่นดิน - ครั้งที่ 3 วันที่ 29 พฤษภาคม 2560 เสนอและชี้แจงรูปแบบของโครงการฯ ที่ปรับ แก้ไขแล้ว เพื่อสร้างความเข้าใจกับประชาชน 2. กระทรวงคมนาคม โดย ทล. ได้จัดประชุมร่วมกับภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งหน่วยงานระดับจังหวัด กรมเจ้าท่า ผู้ตรวจการแผ่นดิน และประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ โดยมีข้อสรุปร่วมกันในส่วนที่เกี่ยวข้องกับลำน้ำลำตะคองว่า ให้ ทล. ดำเนินการปรับแก้ไขรูปแบบการก่อสร้าง โดยก่อสร้างสะพานข้ามคลองทุกจุดที่ตัดผ่าน ซึ่ง ทล. ได้เพิ่มการก่อสร้างสะพานจากเดิมที่กำหนดไว้ 1 จุด เป็น 6 จุด เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบกับแนวลำน้ำลำตะคอง พร้อมทั้งปรับลดเขตทางในบางช่วงและสร้างทางบริการเพิ่มขึ้นจากเดิม เพื่อลดผลกระทบในพื้นที่