MOT News

การรถไฟแห่งประเทศไทยชี้แจงการยกเลิกตั๋วรถไฟฟรี ใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อผู้มีรายได้น้อย

5 กันยายน 2560 16:21

นายอานนท์ เหลืองบริบูรณ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม รักษาการผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย ชี้แจงประเด็นที่แฟนเพจอาณาจักรไบกอน Returns ได้เผยแพร่รูปภาพระบุข้อความว่า “โปรดทราบตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป ยกเลิกตั๋วรถไฟฟรีทุกขบวนรถทั่วประเทศ โดยการรถไฟแห่งประเทศไทย” และโซเชียลมีเดียกลุ่มต้าน คสช. ได้นำประเด็นดังกล่าวมาวิพากษ์วิจารณ์เสียดสีกลุ่มคนที่สนับสนุน คสช. โดยโจมตีว่ามาตรการดังกล่าวของรัฐบาล คสช. เป็นการตัดสิทธิประโยชน์ของประชาชน ซึ่งโครงการที่ถูกยกเลิกส่วนใหญ่เป็นโครงการที่เริ่มต้นตั้งแต่สมัยรัฐบาลทักษิณฯ และมองว่าการตัดสิทธิดังกล่าวเป็นเรื่องทางการเมือง นั้น นายอานนท์ เหลืองบริบูรณ์ กล่าวว่า ตามที่รัฐบาลได้เริ่มดำเนินมาตรการลดภาระค่าครองชีพของประชาชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาเศรษฐกิจตั้งแต่ปี 2551 (วันที่ 1 สิงหาคม 2551) และได้ขยายเวลาการดำเนินมาตรการฯ เป็นระยะ ๆ จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวเป็นประโยชน์กับประชาชน แต่เป็นการช่วยเหลือบุคคลที่ไม่ตรงกับกลุ่มเป้าหมายผู้มีรายได้น้อยอย่างแท้จริง คือ บุคคลสัญชาติไทยและต่างด้าวทุกคนสามารถใช้บริการรถเมล์และรถไฟฟรีได้อย่างไม่มีข้อจำกัด ดังนั้น เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนผู้มีรายได้น้อยอย่างแท้จริงและทั่วถึง คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2560 เห็นชอบในหลักการแนวทางการจัดประชารัฐสวัสดิการ ให้ความช่วยเหลือผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ โดยจะให้ความช่วยเหลือผู้ที่ลงทะเบียนรายได้น้อยและผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติแล้วจำนวน 11.67 ล้านราย ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน โดยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ แบ่งเป็น 2 ส่วน ดังนี้ ส่วนที่ 1 ลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ผู้มีสิทธิ์สามารถใช้ได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งภายในวงเงินที่กำหนด แบ่งเป็น งเงินค่าโดยสารรถประจำทางขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) หรือรถไฟฟ้า รายละ 500 บาทต่อเดือน วงเงินค่าโดยสารบริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) รายละ 500 ต่อเดือน และวงเงินค่าโดยสารรถไฟ รายละ 500 บาทต่อเดือน โดยผู้มีสิทธิ์สามารถนำบัตรสวัสดิการมาใช้บริการรถ ขสมก. รถ บขส. และรถไฟ ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ส่วนที่ 2 ลดค่าใช้จ่ายในการดำรงชีพ ได้แก่ การลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน เป็นวงเงินสำหรับค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็น สินค้าเพื่อการศึกษา และวัตถุดิบเพื่อการเกษตรกรรมจากร้านธงฟ้าประชารัฐ หรือร้านค้าที่ลงทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งวงเงินส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้มจากร้านค้าที่กระทรวงพลังงานกำหนด ทั้งนี้ หากประชาชนใช้ไม่หมดจะถูกตัดยอดไม่สะสมในเดือนถัดไป และเมื่อถึงวันที่ 1 ของทุกเดือน วงเงินดังกล่าว จะถูกปรับเป็นค่าเริ่มต้นของวงเงินแต่ละสวัสดิการเสมอ ซึ่งวิธีดังกล่าวจะเกิดประโยชน์ต่อประชาชนผู้มีรายได้น้อยอย่างแท้จริงและทั่วถึง รวมถึงช่วยให้รัฐประหยัดค่าใช้จ่ายงบประมาณและเป็นไปตามการใช้บัตรจริง