MOT News

กรมทางหลวง (ทล.) ชี้แจงข่าวถนนมิตรภาพ ช่วง อุดรธานี - ขอนแก่น ชำรุด

27 กรกฎาคม 2560 16:49

ทล. ชี้แจงกรณีถนนมิตรภาพ ช่วง อุดรธานี - ขอนแก่น มีสภาพชำรุดเสียหาย จนชาวบ้านทำป้ายประชด ถนน 100 รู เชิญแวะเชลฟี่ได้ นั้น ทล. โดยแขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1 ได้ตรวจสอบแล้ว พบว่าบริเวณดังกล่าวเป็นงานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ทางหลวงหมายเลข 2 ตอน โนนสะอาด - น้ำฆ้อง - อุดรธานี ระหว่าง กม.417+804 - 418+375 LT. และ กม.417+905 - 419+548 RT. (ช่องทางขนาน) ระยะทาง 2.214 กม. โดยมีผู้รับจ้าง คือ บริษัท ธนาเอกอนันต์ จำกัด เริ่มต้นสัญญาวันที่ 19 สิงหาคม 2559 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 โดยผู้รับจ้างเริ่มเข้าดำเนินการก่อสร้างระหว่างวันที่ 1 - 6 พฤศจิกายน 2559 และวันที่ 17 - 27 ธันวาคม 2559 มีผลงานรวม 36.25% โดยหลังจากนั้นผู้รับจ้างไม่ได้เข้าดำเนินการอีก ซึ่งที่ผ่านมาแขวงฯ ได้มีหนังสือเร่งรัดให้เข้าทำงานอย่างต่อเนื่องและเมื่อสิ้นสุดสัญญาได้แจ้งการปรับกรณีผิดสัญญา เนื่องจากไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างโครงการดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดได้ โดยงานที่ทำค้างไว้คือ งานปรับปรุงคุณภาพชั้นพื้นทางและงานไพร์มโค้ท ซึ่งเมื่อทิ้งไว้นานทำให้ผิวทางหลุดร่อนมากขึ้น และเกิดหลุมบ่อ ส่งผลกระทบต่อประชาชนผู้ใช้เส้นทางตามที่เป็นข่าว จากเหตุการณ์ดังกล่าวข้างต้น ทล. ตระหนักถึงปัญหาผลกระทบและความไม่สะดวกของประชาชนที่ใช้เส้นทางดังกล่าวมาโดยตลอด จึงได้พิจารณาบอกเลิกสัญญากับผู้รับจ้างและจะให้หน่วยงานของ ทล. เข้าดำเนินการซ่อมแซมเองต่อไป ทั้งนี้ ในระหว่างที่บอกเลิกสัญญาแขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1 จะเข้าดำเนินการดูแลบำรุงรักษาเส้นทาง โดยใช้กากยางเก่าปะซ่อมหลุมบ่อบนพื้นทางชั่วคราว จนกว่าจะสามารถดำเนินการใหม่ได้ต่อไป แต่เนื่องจากมีพายุเข้าและฝนตกติดต่อกันหลายวัน จึงไม่สามารถเข้าไปซ่อมแซมได้ เป็นเหตุให้ถนนเกิดการชำรุดเสียหายตามที่เป็นข่าว