MOT News

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม และโฆษกกระทรวงฯ ชี้แจงกรณีสื่อมวลชนเสนอข่าวการล็อกสเปกระบบขนส่งผู้โดยสารอัตโนมัติ (APM) ของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

20 กรกฎาคม 2560 17:12

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม และโฆษกกระทรวงฯ กล่าวว่า กรณี คอลัมน์ ข่าวปนคน คนปนข่าว โดย ช.ชฎา หนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวัน 360 องศา กล่าวถึงโครงการติดตั้งระบบขนส่งผู้โดยสาร (Automated People Mover : APM) ในโครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เฟส 2 มูลค่า 2.89 พันล้านบาท ของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) ล็อกสเปก โดยเปลี่ยนจากการประมูลเป็นการจัดซื้อวิธีพิเศษให้กับบริษัทผู้ผลิตจากยุโรป - ญี่ปุ่น ปิดโอกาสบริษัทผู้ผลิตในเอเชีย โดยอ้างเหตุผลว่าเพื่อความรวดเร็ว นั้น กระทรวงคมนาคมได้มอบให้ ทอท. ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีดังกล่าวแล้ว และขอชี้แจง ดังนี้ ทอท. ได้ดำเนินการประกวดราคาระบบขนส่งผู้โดยสารอัตโนมัติ (Automated People Mover: APM) โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ปีงบประมาณ 2554 - 2560) แล้ว 2 ครั้ง นับตั้งแต่เดือนกันยายน 2559 และไม่สามารถจัดหาผู้ขายได้ ทอท. จึงได้เปลี่ยนวิธีจัดหาเป็นวิธีพิเศษ และใช้เกณฑ์ราคาในการคัดเลือกผู้เสนอราคา ด้วยมุ่งให้เกิดประสิทธิผลต่อการจัดหาและไม่ให้ส่งผลกระทบล่าช้าต่อกำหนดแล้วเสร็จของโครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระยะที่สอง ซึ่งการเปลี่ยนวิธีการจัดหาจากวิธีประมูลเป็นวิธีพิเศษ ไม่ได้เป็นการล็อกสเปกแต่อย่างใด ทอท. ใช้ข้อกำหนดและรายละเอียดการจัดหา (Terms of reference: TOR) ฉบับเดิม และกำหนดคุณสมบัติของผู้เสนอราคาคงเดิมทุกประการ โดยเฉพาะรายการประกอบแบบ (Specification) ที่ปรึกษาออกแบบยืนยันว่า ได้ออกแบบระบบขนส่งผู้โดยสารอัตโนมัติ (APM) เปิดให้ผู้ผลิต จำนวนอย่างน้อย 4 ราย สามารถแข่งขันในการยื่นข้อเสนอได้อย่างเป็นธรรม โดยไม่มีกีดกันหรือเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้ผลิตรายใดรายหนึ่ง ทั้งนี้ ทอท. ได้ปรับข้อกำหนดและรายละเอียดในการจัดหา (TOR) เฉพาะส่วนของการยื่นเอกสารเสนอราคา ให้สอดคล้องกับวิธีพิเศษ และเกณฑ์การคัดเลือกเท่านั้น ไม่มีผลต่อรายการประกอบแบบ (Specification) แต่อย่างใด โดย ทอท. เปิดโอกาสให้ผู้ผลิตทั้ง 4 ราย และผู้ที่เคยซื้อเอกสารประมูลทั้งหมด 9 ราย เข้าร่วมเสนอสินค้าที่ได้ตามสเปก (Specification) ในการจัดซื้อครั้งนี้ เพื่อยืนยันถึงหลักความโปร่งใสที่ ทอท. ในฐานะองค์กรนำร่องโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (Construction Sector Transparency Initiative: CoST) ถือปฏิบัติมาโดยตลอด