MOT News

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม และโฆษกกระทรวงฯ ชี้แจงกรณีสื่อมวลชนเสนอข่าวการจัดซื้อเครื่องบิน 28 ลำ ของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

20 กรกฎาคม 2560 17:11

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม และโฆษกกระทรวงฯ กล่าวว่า กรณีคอลัมน์ ข่าวปนคน คนปนข่าว โดย ช.ชฎา หนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวัน 360 องศา กล่าวถึงแผนการจัดซื้อเครื่องบิน 28 ลำ เพื่อทดแทนเครื่องบินเก่าที่ปลดระวางของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) (บกท.) เพื่อให้ฝูงบินยังคงที่ 100 ลำ โดยตั้งข้อสังเกตว่า ทุกครั้งที่มีการสรรหากรรมการผู้อำนวยการใหญ่การบินไทย จะต้องมีการซื้อเครื่องบิน โดยอ้างเหตุผลเพื่อเพิ่มรายได้ ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่สมเหตุผล เพราะเมื่อมีผลกำไร ผลประโยชน์จะตกอยู่กับผู้ถือหุ้นและบุคลากรการบินไทยเท่านั้น แต่พอผลประกอบการขาดทุนกลับนำงบประมาณแผ่นดินไปสนับสนุน นั้น กระทรวงคมนาคมได้มอบให้ บกท. ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีดังกล่าวแล้ว และชี้แจงว่า การดำเนินการต่าง ๆ ตามที่กล่าวข้างต้น เป็นไปตามขั้นตอนและไม่มีความเกี่ยวข้องกันแต่อย่างใด สรุปได้ ดังนี้ 1. กระบวนการสรรหากรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บกท. เป็นกระบวนการที่ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง และอยู่ภายในกรอบเวลาที่เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ ปี พ.ศ. 2518 ทั้งนี้ บกท. ให้ความสำคัญในการสรรหากรรมการผู้อำนวยการใหญ่เพื่อให้ได้ผู้ที่เหมาะสมที่สุดมาดำรงตำแหน่ง เพราะต้องเป็นผู้ที่มากำกับดูแลให้ บกท. สามารถดำเนินการตามแผนปฏิรูปองค์กรได้อย่างเป็นรูปธรรม และสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ 2. แผนการจัดหาเครื่องบินของ บกท. เป็นการจัดหาเพื่อทดแทนเครื่องบินที่มีอายุใช้งานนาน และจะปลดประจำการตามแผนที่กำหนด ทั้งนี้ คณะกรรมการ บกท. ได้อนุมัติในหลักการและเห็นชอบแผนการดำเนินการโครงการจัดหาเครื่องบิน โดยให้ฝ่ายบริหารไปศึกษาในรายละเอียด ก่อนนำเสนอให้คณะกรรมการ บกท. พิจารณาอนุมัติอีกครั้ง เพื่อนำเสนอหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องพิจารณา และนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป ซึ่งกรอบเวลาในการดำเนินการเป็นไปตามขั้นตอนปกติ เพราะการจัดหาและผลิตเครื่องบินต้องใช้ระยะเวลานาน ก่อนที่จะส่งมอบเครื่องบิน 3. การกู้เงิน คณะกรรมการ หรือบอร์ด บกท. ได้มีมติเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 อนุมัติให้ บกท. กู้เงินต่อจากกระทรวงการคลัง ในวงเงินไม่เกิน 150 ล้านเหรียญสหรัฐ ในรูปแบบการออกตราสาร Euro Commercial Paper หรือ ECP โดยตราสารดังกล่าวมีอายุ 6 เดือน ซึ่งได้ขยายระยะเวลาเงินกู้ (Roll-over) ออกไปทุก 6 เดือน มาอย่างต่อเนื่อง โดยมิได้กู้เงินเพิ่มแต่อย่างใด