MOT News

กรมเจ้าท่าชี้แจงผลกระทบจาก พ.ร.บ. การเดินเรือน่านน้ำไทย (ฉบับที่ 17 ) พ.ศ. 2560

19 พฤษภาคม 2560 16:30

นายศรศักดิ์ แสนสมบัติ อธิบดีกรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม ชี้แจงผลกระทบจาก พ.ร.บ. การเดินเรือน่านน้ำไทย (ฉบับที่ 17 ) พ.ศ. 2560 ดังนี้ 1. พ.ร.บ.การเดินเรือฯ (ฉบับที่ 17) มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 กำหนดให้ผู้ที่ปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำที่มิได้รับอนุญาต หรือสร้างผิดแบบจากที่ได้รับอนุญาตก่อนที่กฎหมายฉบับนี้ใช้บังคับ ให้มาแจ้งต่อกรมเจ้าท่าทราบถึงสาเหตุการไม่มายื่นขออนุญาต หรือสร้างผิดจากที่ได้รับอนุญาต ภายใน 120 วัน ซึ่งจะครบกำหนดในวันที่ 22 มิถุนายน 2560 เพื่อให้กรมเจ้าท่าตรวจสอบ และกำหนดวิธีปฏิบัติให้เป็นตามที่ พ.ร.บ. การเดินเรือฯ (ฉบับที่ 17) บัญญัติไว้ ทั้งนี้ หากมาแจ้งต่อกรมเจ้าท่าภายในวันที่ 22 มิถุนายน 2560 กฎหมายกำหนดให้ใช้อัตราโทษเดิม แต่หากไม่มาแจ้งภายในวันที่กำหนดจะมีโทษปรับในอัตราใหม่ ซึ่งเป็น 2 เท่าของโทษตามกฎหมายเดิม โดยจะปรับสูงขึ้นและยังกำหนดโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี 2. ผู้ปลูกสร้างอาคาร หรือสิ่งอื่นใดในที่ดินกรรมสิทธิ์ของตนเอง ตามเอกสารสิทธิที่ระบุว่าติดแม่น้ำ ลำคลอง แม้ที่ดินใต้สิ่งปลูกสร้างนั้นจะถูกน้ำกัดเซาะ ก็ไม่ทำให้สิ่งปลูกสร้างนั้นเป็นสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ เพราะมีสิ่งปลูกสร้างเป็นหลักฐานการใช้ประโยชน์ที่ดินชัดเจน มิได้ปล่อยเป็นทางน้ำสาธารณะ ดังนั้น กรณีนี้จึงไม่อยู่ในบังคับต้องปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การเดินเรือฯ (ฉบับที่ 17) 3. พ.ร.บ. การเดินเรือฯ มีการแก้ไขมาเป็นระยะ ๆ ตั้งแต่พระพุทธศักราช 2456 จนถึงปัจจุบัน สำหรับผู้ปลูกสร้างบ้านเรือนนอกมณฑลกรุงเทพ (พื้นที่เมืองพระนคร ธนบุรี มีนบุรี นนทบุรี พระประแดง และเมืองสมุทรปราการ) ก่อนวันที่ 18 มกราคม 2515 หากมาแจ้งต่อกรมเจ้าท่าและนำหลักฐานที่น่าเชื่อถือมาแสดง ไม่ต้องขอนุญาตก่อสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ โดยกรมเจ้าท่าจะทำบัญชีสิ่งล่วงล้ำลำน้ำเท่านั้น ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของประชาชนที่ยังไม่มั่นใจว่าอาคารของตนอยู่ในข่ายที่ต้องแจ้งต่อกรมเจ้าท่า มีความประสงค์จะให้กรมเจ้าท่าไปตรวจสอบสิ่งปลูกสร้าง หรือจะยื่นขอใบอนุญาต สามารถขอรับคำแนะนำหรือขอรับบริการได้ที่ กรมเจ้าท่า โทร. 0 2233 1311 – 8 หรือสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาในจังหวัด