นายชาติชาย ทิพย์สุนาวี ปลัดกระทรวงคมนาคม เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการกำกับดูแลและติดตามผลการดำเนินงานโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว

28 มีนาคม 2560 15:40

นายชาติชาย ทิพย์สุนาวี ปลัดกระทรวงคมนาคม เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการกำกับดูแลและติดตามผลการดำเนินงานโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ครั้งที่ 1/2560 โดยมี นายภัทรุตม์ ทรรทรานนท์ ปลัดกรุงเทพมหานคร นายพีระพล ถาวรสุภเจริญ รองปลัดกระทรวงคมนาคม ผู้แทนกระทรวงการคลัง กรุงเทพมหานคร (กทม.) และการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุม กระทรวงคมนาคม ที่ประชุมรับทราบมติคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (คจร.) เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 ที่เห็นชอบให้ กทม.เป็นผู้บริหารเดินรถไฟฟ้าโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง – สมุทรปราการ โดยระยะแรกให้เร่งดำเนินการเดินรถจากสถานีแบริ่ง -สถานีสำโรง จำนวน 1 สถานี โดยเร็วเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชน และให้รฟม. ร่วมกับกทม. พิจารณาเกี่ยวกับเงื่อนไขการใช้โครงสร้างรถไฟฟ้าในการให้บริการเดินรถดังกล่าว รวมถึงขั้นตอนการโอนทรัพย์สินและหนี้สิน พร้อมทั้งให้กระทรวงคมนาคม กระทรวงการคลัง รฟม. กทม. หารือร่วมกัน เพื่อพิจารณาแนวทางในการเดินรถและการลงทุนในอนาคตของโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงสมุทรปราการ - บางปู และช่วงหมอชิต – สะพานใหม่ – คูคต – ลำลูกกา นอกจากนี้ประชุมยังได้พิจารณาเรื่องการใช้ระบบตั๋วร่วม ในโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวทั้งโครงข่าย เพื่อเป็นมาตรฐานเดียวกัน และเป็นประโยน์กับประชาชนด้วย