นายพิชิต อัคราทิตย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ตรวจความก้าวหน้าการก่อสร้างโครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ – รังสิต

27 มีนาคม 2560 16:46

นายพิชิต อัคราทิตย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม และคณะ ประกอบด้วย นายวรวิทย์ จำปีรัตน์ ประธานกรรมการรถไฟแห่งประเทศไทย ผู้แทนการรถไฟแห่งประเทศไทย ตรวจความก้าวหน้าการก่อสร้างโครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซื่อรังสิต เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 256 ณ สำนักงานควบคุมโครงการฯ (ถนนกำแพงเพชร 6) สถานที่ก่อสร้างสถานีกลางบางซื่อ และสถานีบางเขน โดยมี ผู้แทนกิจการร่วมค้า เอสยู บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) และกิจการร่วมค้า MHSC ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปผลการดำเนินงาน นายพิชิต อัคราทิตย์ กล่าวว่า โครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ - รังสิต ก่อสร้างตามแนวเส้นทางรถไฟสายเหนือ ประกอบด้วย 10 สถานี ได้แก่ สถานีกลางบางซื่อ จตุจักร วัดเสมียนนารี บางเขน ทุ่งสองห้อง หลักสี่ การเคหะ ดอนเมือง หลักหก และรังสิต รวมระยะทางประมาณ 26.3 กิโลเมตร ขอบเขตการดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 3 สัญญา ดังนี้ สัญญาที่ 1 งานโยธาสำหรับสถานีกลางบางซื่อและศูนย์ซ่อมบำรุง กิจการร่วมค้า เอสยู เป็นผู้ดำเนินการ ความก้าวหน้าของงาน ร้อยละ 57.3 ล้าช้ากว่าแผนงาน ร้อยละ 42.69 สัญญาที่ 2 งานโยธาสำหรับทางรถไฟบางซื่อ - รังสิต บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดำเนินการ ความก้าวหน้าของงาน ร้อยละ 83.06 ล้าช้ากว่าแผนงาน ร้อยละ 16.94 สัญญาที่ 3 งานระบบรถไฟฟ้าและเครื่องกล รวมจัดหาตู้รถไฟฟ้า สำหรับช่วงบางซื่อ - รังสิต และบางซื่อ - ตลิ่งชัน กิจการร่วมค้า MHSC เป็นผู้ดำเนินการ ความก้าวหน้าของงาน ร้อยละ 8.72 ล้าช้ากว่าแผนงาน ร้อยละ 7 เมื่อโครงการฯ แล้วเสร็จจะเกิดประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศ ดังนี้ 1. ลดปัญหาจราจรติดขัดบริเวณจุดตัดทางรถไฟกับถนน จำนวน 8 จุด และลดการเกิดอุบัติเหตุได้อย่างสิ้นเชิง 2. สามารถใช้ประโยชน์เพื่อการเดินรถไฟทางไกลสายเหนือ สายตะวันออกเฉียงเหนือ และรองรับการเดินรถที่มีอยู่ในปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3. สามารถใช้ประโยชน์เพื่อการเดินรถระบบรถไฟชานเมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปลอดภัย ลดการใช้พลังงานเชื้อเพลิงของประเทศ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 4. เพิ่มประสิทธิภาพระบบขนส่งทางรถไฟ ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัย ทันสมัย ตรงเวลา และจูงใจให้มีผู้ใช้บริการรถไฟมากขึ้น