นายพิชิต อัคราทิตย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานการประชุมหารือการก่อสร้างรถไฟทางคู่บริเวณสถานีบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

22 มีนาคม 2560 12:39

นายพิชิต อัคราทิตย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานการประชุม เพื่อหารือเกี่ยวกับการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงชุมทางถนนจิระ - ขอนแก่น บริเวณสถานีบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2560 ณ กระทรวงคมนาคม โดยมี ผู้แทนสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) สำนักงบประมาณ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักบริหารหนี้สาธารณะ และคณะกรรมการร่วมพัฒนาเมืองบ้านไผ่ เข้าร่วมการประชุม ซึ่ง ที่ประชุมได้กำหนดแนวทางในการดำเนินงาน โดยให้ รฟท. ร่วมกับคณะกรรมการร่วมพัฒนาเมืองบ้านไผ่ และประชาชนในพื้นที่ เพื่อพิจารณารูปแบบการก่อสร้างทางรถไฟบริเวณสถานีบ้านไผ่ให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน รักษาทัศนียภาพของชุมชน การสัญจรไปมาของประชาชนในพื้นที่ได้รับความสะดวกปลอดภัย รูปแบบสถานีมีความสวยงาม ทันสมัย มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบถ้วน เช่น บันไดทางเลื่อนขึ้น - ลง ลิฟต์โดยสาร และห้องน้ำสำหรับคนพิการ ทั้งนี้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ได้สั่งการให้ รฟท. เร่งดำเนินการออกแบบรายละเอียดการก่อสร้างทางรถไฟบริเวณสถานีบ้านไผ่ การขอปรับวงเงินค่างาน และจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในส่วนที่เปลี่ยนแปลงจากเดิม เพื่อให้การก่อสร้างแล้วเสร็จตามแผนงานในปี 2562